Kallelse årsmöte verksamhetsåret 2023

Tisdagen den 20:e februari 2024 kl. 19:00 i Jönköpings Kanotklubbs lokaler 

Dagordning:  

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av mötesordförande 
 3. Val av mötessekreterare 
 4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare (2 st) 
 5. Frågan om mötet behörigen utlysts 
 6. Fastställande av dagordning  
 7. a/ Styrelsens verksamhetsberättelse  

b/ Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) 

 1. Revisorernas berättelse 
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 3. Fastställande av medlemsavgifter 
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret 
 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 6. Stadgar 
 7. Val av styrelserepresentanter 
 8. Val av revisorer 
 9. Val av valberedning samt sammankallande 
 10. Information kring sektioner och övriga förtroendeuppdrag 
 11. Övriga frågor 
 12. Årsmötet avslutas 

Efter årsmötet kommer vi ha en prisutdelning då vi delar ut följande: 

 • Årets flitpris 
 • Årets komet 
 • Acke Jonsson vandringspris (bästa damsenior) 
 • Årets kanotist till Gunnar Utterbergs minne 
 • Årets medlem 
 • Sten Meyerhöffers fond (aktiva eller ledare inom ungdom) 

Verksamhetsberättelse och räkenskaper för verksamhetsåret 2023, samt förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår kommer att finnas anslagen i klubblokalen senast en vecka före årsmötet.  

Välkomna / Styrelsen